MANAGEMENT TEAM

 

Sanjay Jakhotiya

Ex - Officio

Sachin Mantri

Chairman

Omprakash Kasat

Secretary

Narayan Chandak

Member

Kanchan Munchhal

Joint-Secretary

Pritam Karwa

Joint-Secretary

Balaprasad Bajaj

Member

Snehalata Loya

Member

Dr. Ashok Laddha

Member

Malti Chandak

Member

Snehalata Dhoot

Member

Snehalata Dhoot

Member

Tanuja Laddha

Member

Tanuja Laddha

Member

Nikita Mantri

Member

Ashish Kasat

Member

Anand Jakhotiya

Member

Priya Laddha

Member

Priya Laddha

Special Invitee

Sangeeta Baheti

Special Invitee

Prashant Zanvar

Special Invitee

© 2021 by MVEM